معنی و ترجمه کلمه تاول به انگلیسی تاول یعنی چه

تاول

blain
bleb
blister
gall
scald
scorch
welt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها