معنی و ترجمه کلمه تاژک دار به انگلیسی تاژک دار یعنی چه

تاژک دار

ciliolate
cirhose
cirrose
flagellar
flagellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها