معنی و ترجمه کلمه تبدیل به سنگ معدن کردن به انگلیسی تبدیل به سنگ معدن کردن یعنی چه

تبدیل به سنگ معدن کردن

mineralize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها