معنی و ترجمه کلمه تبدیل به سنگ کردن به انگلیسی تبدیل به سنگ کردن یعنی چه

تبدیل به سنگ کردن

gorgonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها