معنی و ترجمه کلمه تبدیل به ماده کردن به انگلیسی تبدیل به ماده کردن یعنی چه

تبدیل به ماده کردن

hypostatize
reify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها