معنی و ترجمه کلمه تبدیل به مایع شدن به انگلیسی تبدیل به مایع شدن یعنی چه

تبدیل به مایع شدن

fluidization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها