معنی و ترجمه کلمه تبدیل سنگ به رسوب صخره هاى قرمز به انگلیسی تبدیل سنگ به رسوب صخره هاى قرمز یعنی چه

تبدیل سنگ به رسوب صخره هاى قرمز

laterization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها