معنی و ترجمه کلمه تجربه کردن به انگلیسی تجربه کردن یعنی چه

تجربه کردن

experience
experiment

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها