معنی و ترجمه کلمه تجرد به انگلیسی تجرد یعنی چه

تجرد

abstraction
bachelorhood
celibacy
immaterialism
incorporeity
philosophy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها