معنی و ترجمه کلمه تحقق گراى به انگلیسی تحقق گراى یعنی چه

تحقق گراى

realist
realistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها