معنی و ترجمه کلمه تحلیل رفتن به انگلیسی تحلیل رفتن یعنی چه

تحلیل رفتن

assimilate
consume
die down
dwindle
eat
emaciate
gnaw


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها