معنی و ترجمه کلمه تحمیل به انگلیسی تحمیل یعنی چه

تحمیل

exaction
force
imposition
incurrence
infliction
levy
protrusion
tax

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها