معنی و ترجمه کلمه تخته یاچیز دیگرى که در انت هاى ردیف کتب براى نگاهدارى آنها مى گذارند به انگلیسی تخته یاچیز دیگرى که در انت هاى ردیف کتب براى نگاهدارى آنها مى گذارند یعنی چه

تخته یاچیز دیگرى که در انت هاى ردیف کتب براى نگاهدارى آنها مى گذارند

bookend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها