معنی و ترجمه کلمه تخم به انگلیسی تخم یعنی چه

تخم

egg
fry
kernel
oosperm
ova
pipin
seed
semen
testicle
testis
zygote
zygotic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها