معنی و ترجمه کلمه ترکیبى مانند فلز برنج به انگلیسی ترکیبى مانند فلز برنج یعنی چه

ترکیبى مانند فلز برنج

latten
lattin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها