معنی و ترجمه کلمه ترکیب داراى چهار اتم اکسیژن به انگلیسی ترکیب داراى چهار اتم اکسیژن یعنی چه

ترکیب داراى چهار اتم اکسیژن

tetroxide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها