معنی و ترجمه کلمه تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود به انگلیسی تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود یعنی چه

تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود

autochthonous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها