معنی و ترجمه کلمه تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود به انگلیسی تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود یعنی چه

تشکیل شده یا ایجاد شده در محل خود

autochthonous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها