معنی و ترجمه کلمه تصورى به انگلیسی تصورى یعنی چه

تصورى

brainchild
conceptual
imaginable
imaginal
imaginary
romantic
shandy
shandygaff
suppositious
unreal
unrealistic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها