معنی و ترجمه کلمه تصویب قانون به وسیله مراجعه به آراء عمومى به انگلیسی تصویب قانون به وسیله مراجعه به آراء عمومى یعنی چه

تصویب قانون به وسیله مراجعه به آراء عمومى

rogation

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها