معنی و ترجمه کلمه تصویر خیالى به انگلیسی تصویر خیالى یعنی چه

تصویر خیالى

eidolon
tablature


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها