معنی و ترجمه کلمه تعدیل و تنظیم غلط به انگلیسی تعدیل و تنظیم غلط یعنی چه

تعدیل و تنظیم غلط

maladjustment


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها