معنی و ترجمه کلمه تعطیل کردن آموزشگاه به انگلیسی تعطیل کردن آموزشگاه یعنی چه

تعطیل کردن آموزشگاه

lockup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها