معنی و ترجمه کلمه تعقلى به انگلیسی تعقلى یعنی چه

تعقلى

conceptional

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها