معنی و ترجمه کلمه تلخى به انگلیسی تلخى یعنی چه

تلخى

bad blood
gall
poignancy
virulence

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها