معنی و ترجمه کلمه تمایل طبیعى به چیز بد به انگلیسی تمایل طبیعى به چیز بد یعنی چه

تمایل طبیعى به چیز بد

proclivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها