معنی و ترجمه کلمه تمیز به انگلیسی تمیز یعنی چه

تمیز

cassation
clean
cleanly
contradistinction
dapper
dinky
discernment
discrimination
distinction
identification
neat
prim
pure
scrubby
secernment
spiffy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها