معنی و ترجمه کلمه تندخو به انگلیسی تندخو یعنی چه

تندخو

bad tempered
brainish
fierce
hot blooded
spleenful
spleeny


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها