معنی و ترجمه کلمه تنگى نفس که به علت انقباض عضلات جدار قصبه الریه ایجاد مى شود به انگلیسی تنگى نفس که به علت انقباض عضلات جدار قصبه الریه ایجاد مى شود یعنی چه

تنگى نفس که به علت انقباض عضلات جدار قصبه الریه ایجاد مى شود

bronchial asthma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها