معنی و ترجمه کلمه ته نشینى به انگلیسی ته نشینى یعنی چه

ته نشینى

alluvial
illuviation
precipitation
sedimentation
settlement
sink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها