معنی و ترجمه کلمه توالى دو عبارت یا جمله بدون ربط یا عوامل دستورى دیگر به انگلیسی توالى دو عبارت یا جمله بدون ربط یا عوامل دستورى دیگر یعنی چه

توالى دو عبارت یا جمله بدون ربط یا عوامل دستورى دیگر

parataxis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها