معنی و ترجمه کلمه تکبر به انگلیسی تکبر یعنی چه

تکبر

affectation
arrogance
height
insolence
pride
ruff
ruffe
toploftiness
toplofty
turgescence


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها