معنی و ترجمه کلمه تکرار و تقلید سخنان دیگران که گاهى نوعى مرض مى شود به انگلیسی تکرار و تقلید سخنان دیگران که گاهى نوعى مرض مى شود یعنی چه

تکرار و تقلید سخنان دیگران که گاهى نوعى مرض مى شود

echolalia

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها