معنی و ترجمه کلمه ت سکین دهنده به انگلیسی ت سکین دهنده یعنی چه

ت سکین دهنده

demulcent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها