معنی و ترجمه کلمه ثابت قدم ماندن به انگلیسی ثابت قدم ماندن یعنی چه

ثابت قدم ماندن

persevere


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها