معنی و ترجمه کلمه جامعه سنجى به انگلیسی جامعه سنجى یعنی چه

جامعه سنجى

sociometry

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها