معنی و ترجمه کلمه جانورى که تن و رخسار زن وبال و چنگال مرغ را داشته به انگلیسی جانورى که تن و رخسار زن وبال و چنگال مرغ را داشته یعنی چه

جانورى که تن و رخسار زن وبال و چنگال مرغ را داشته

harpy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها