معنی و ترجمه کلمه جانور سخت پوست برابر پاى به انگلیسی جانور سخت پوست برابر پاى یعنی چه

جانور سخت پوست برابر پاى

isopod
isopodan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها