معنی و ترجمه کلمه جاکش به انگلیسی جاکش یعنی چه

جاکش

bawd
fancy man
fancy women
pander
panderer
pimp
procurer
whoremaster
whoremonger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها