معنی و ترجمه کلمه جایگاه مخصوص روغن کارى ماشین به انگلیسی جایگاه مخصوص روغن کارى ماشین یعنی چه

جایگاه مخصوص روغن کارى ماشین

lubritorium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها