معنی و ترجمه کلمه جدا شدن از به انگلیسی جدا شدن از یعنی چه

جدا شدن از

schismatize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها