معنی و ترجمه کلمه جدول شعر کوتاهى که حرف اول و وسط و آخر بندهاى آن با هم عبارتى را برساند به انگلیسی جدول شعر کوتاهى که حرف اول و وسط و آخر بندهاى آن با هم عبارتى را برساند یعنی چه

جدول شعر کوتاهى که حرف اول و وسط و آخر بندهاى آن با هم عبارتى را برساند

acrostic

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها