معنی و ترجمه کلمه جسمیت دادن به به انگلیسی جسمیت دادن به یعنی چه

جسمیت دادن به

hypostatize
reification
reify

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها