معنی و ترجمه کلمه جلف به انگلیسی جلف یعنی چه

جلف

foppish
gaudy
jackanapes
jaunty
racy
rank
sporty
tawdry

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها