معنی و ترجمه کلمه جلوگیرى از رشد و ازدیاد میکربها در اثر مواد ضدعفونى به انگلیسی جلوگیرى از رشد و ازدیاد میکربها در اثر مواد ضدعفونى یعنی چه

جلوگیرى از رشد و ازدیاد میکربها در اثر مواد ضدعفونى

anti sepsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها