معنی و ترجمه کلمه جناب کشیش به انگلیسی جناب کشیش یعنی چه

جناب کشیش

reverend
right reverend

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها