معنی و ترجمه کلمه جنایت آمیز به انگلیسی جنایت آمیز یعنی چه

جنایت آمیز

gory
malefactor


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها