معنی و ترجمه کلمه جنون ایجاد سوء ذن شدید و هذیان گویى و فقدان بصیرت به انگلیسی جنون ایجاد سوء ذن شدید و هذیان گویى و فقدان بصیرت یعنی چه

جنون ایجاد سوء ذن شدید و هذیان گویى و فقدان بصیرت

paranoia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها