معنی و ترجمه کلمه جنگ سرد به انگلیسی جنگ سرد یعنی چه

جنگ سرد

cold war

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها