معنی و ترجمه کلمه حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى به انگلیسی حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى یعنی چه

حرکت از چپ براست نمایشگران هنگام آواز دسته جمعى

antistrophe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها