معنی و ترجمه کلمه حرکت یواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگین به انگلیسی حرکت یواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگین یعنی چه

حرکت یواشترازمعمول براى عادت کردن به حمل بار سنگین

low low

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها